14. МИСЛИ

 

  Изходно положение:
Изпълнителите са по двама в кръг с ляво рамо към центъра. Краката прибрани, ръцете издигнати на дясно до 45°. Дясната ръка обтегната, лявата леко закръглена в лакета, длани обърнати навън. (фиг. 14.1)

Фиг 14.1
Фиг 14.2

 

 
  Ход на движенията:

  Фигура първа – 3/4
  1-ви такт – краката, както в изходното положение, не се движат. При 1-во, 2-ро и 3-то време, ръцете се свалят пред тялото (фиг. 14.2), издигат се наляво до 45°, като правят полукръгове, заемат изходното положение, само че вляво. Пее се “Мисли”.
  2-ри и 3-ти такт – пак на място, ръцете през това време се свалят, после се издигат надясно и нагоре, както при 1-ви такт. Пее се: “Право мисли”.

Фиг 14.3

При 4-ти, 5-ти и 6-ти такт се повтарят движенията на 1-ви, 2-ри и 3-ти такт. При издигането на ръцете става леко повдигане на китките. Пее се същото.
  Фигура втора – 9/8 и 12/8
  7-ми такт – на 1-во време – стъпка с десния крак напред; едновременно ръцете, свити в лактите на височина на слънчевия възел, се движат кръгообразно, като че дланите се плъзгат по една въображаема сфера (отгоре надолу по нейната повърхност и през оста инагоре). (фиг. 14.3)
  На 2-ро време – стъпка напред с левия крак; едновременно ръцете правят същото движение, както в първото време.
  Тези движения се повтарят до края на 10 такт – всичко 12 стъпки. Пее се: “Свещени мисли за живота
ти крепи”.
  Същите движения на ръцете и краката се правят и при 11-ти, 12-ти, 13-ти и 14-ти такт. Пее се същото.
  Фигура трета – 9/8 и 12/8
  15 такт – при 1-во време стъпка напред с десния крак; едновременно ръцете се изнасят хоризонтално встрани, китките вдигнати нагоре, длани навън. Ръцете с леко и плавно движение в лактите и китките се придвижват встрани,
като че подпират нещо. Пее се “Крепи”. (фиг. 14.4)Фиг 14.4

 На 2-ро време стъпка напред с левия крак, ръцете правят същите движения, както в първото време. Пее се “Крепи”.
  На 3-то време се правят движенията на 1-во време.
  16-ти такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак, ръцете правят движенията на 7-ми такт.
  2-ро време – стъпка напред с десния крак, ръцете правят движенията на 1-во време.
  Това се повтаря до края на 17-ти такт – всичко седем стъпки. Пее се: “Свещени мисли за живота ти крепи”.
  При 18-ми такт се правят същите движения, както при 15-ти такт.
  На 19-ти и 20-ти такт се правят същите движения, както при 16-ти и 17-ти такт.
  Упражнението се повтаря още веднъж, всичко 40 такта.
  Обяснение: Бавно движение на ръцете отдясно наляво и обратно. После тръгване напред с движение на ръцете на загребване и движението им в страни, като че ли се крепи нещо.
 Това движение ни свързва с умствения свят, ние ставаме (встъпваме) в него. Чрез това движение се внася в организма ритъма, който иде от областта на разумния свят, от света на правата, възвишената мисъл.
  Първата част на упражнението – с бавно движение на ръцете наляво и надясно – това е възприемане на това, което се изпраща от умствения свят. А втората част – това е внедряване на възприетото в живота, това е деятелността.