18. КРАСОТА

 

  
  Изходно положение:
Изпълнителите са (по двойки) с лявото рамо към центъра, краката прибрани, ръцете спуснати край тялото.

Фиг 18.1
Фиг 18.2

  Ход на движенията:
  1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак; при 2-ро време тежестта на тялото минава на десния крак и левият крак се повдига от земята. При 1-во, 2-ро и 3-то време дясната ръка се вдига напред и нагоре до 45°, длан напред, тялото с устрем напред. Лявата ръка отива назад по продължение на посоката на дясната ръка с длан към тялото – 45°.   Лактите и китките остават меки през цялото упражнение. (фиг. 18.1)

Фиг 18.3

  2-ри такт – при 1-во време стъпка с левия крак назад (при което той стъпва малко по-напред от положението преди вдигането му); при 2-ро време с леко полюляване тежестта на тялото минава на левия крак, при 3-то време десният крак се отделя от земята.
Ръцете остават както в първия такт. (фиг. 18.2)
  3-ти такт – при 1-во време стъпка напред с десния крак; при 2-ро време тежестта на тялото преминава на десния крак и при 3-то време левият крак се спира на пръсти на земята. При 1-во, 2-ро и 3-то време лявата ръка се издига напред и нагоре до 45°, длан напред, дясната отива назад по продължение линията на лявата с длан към тялото.
  4-ти такт – при 1-во време стъпка с левия крак напред; при 2-ро време тежестта на тялото минава на левия крак, а при 3-то време десният крак се повдига от земята. Ръцете остават в положението от 3-ти такт. (фиг. 18.3)
  5-ти такт – при 1-во време стъпка назад с десния крак (при което той стъпва малко по-напред от положението преди вдигането му); при 2-ро време тежестта на тялото минава на десния крак; при 3-то време левият крак се повдига от земята. Ръцете остават в същото положение.
  6-ти такт – при 1-во време стъпка напред с ???ия крак, при 2-ро време тежестта на тялото минава на левия крак; при 3-то време десният крак на пръсти. При 1-во, 2-ро и 3-то време дясната ръка отива напред, лявата назад, (аналогично на движенията) в 3-ти такт.
Движението на първите шест такта се повтаря без прекъсване до края на музиката.


 Обяснение: Ръцете една след друга са наклонени напред нагоре. Същевременно последователно люлеене на тялото върху единия и другия крак. Тези движения представляват обработване силите на квадрата.
  Последният дава материалите, а това упражнение ги обработва. Това обработване е художествена работа, изкуство. Тук линиите на движението са прави. Затова можем да кажем, че тук е изразен мъжкият принцип, който обработва квадрата. Това е електричеството.