ІІІ. ПЕНТАГРАМ

 

УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕНТАГРАМА


 

Фиг 1

  

Фиг 2

   Пентаграмът е символ на Космичния Човек. Играе се в кръг. Кръгът символизира безконечното, така че играейки Пентаграма, ние изразяваме развитието на Космичния Човек в неговата без- крайност.   Играчите се нареждат в кръг в прави радиални редици (схема 1). Тялото е изправено. Краката са прибрани. Ръцете са пред гърдите с длани обърнати надолу. Лакти хоризонтално встрани.
   Всяка редица се състои от пет двойки. Средната двойка символизира Главата на Космичния Човек. Отстрани на Главата са Краката, а крайните двойки символизират Ръцете на Космичния Човек*. Желателно е да има 12 радиални редици от 10 човека всяка, а ако няма толкова, Пентаграмът може да се играе и с по-малко на брой редици. С първия такт на музиката всяка редица тръгва напред перпендикулярно на радиуса на кръга, както е показано на схема 2. Цялата редица прави осем крачки напред (или 4 такта), като при всяка крачка с десния крак ръцете се разтварят хоризонтално встрани, докато образуват права линия. При следващата крачка с левия крак ръцете се прегъват в лактите хоризонтално и се поставят пред гърдите с длани надолу. Тези движения се изпълняват за един музикален такт. Краката спират след осем крачки (осмата крачка е прибиране на левия крак при десния)*, а Ръцете и Главата продължават.


(* С тези условни понятия по-нататък са означени положенията на двойките (1, 2, 3, 4 и 5) при изпълнението на Пентаграма).
След още осем крачки Ръцете спират (осмата крачка е прибиране на левия крак при десния), а Главата прави още осем крачки (осмата крачка е прибиране на левия крак при десния) (схема 3). Следват четири музикални такта, при които всички двойки се обръщат с лице една към друга, както е показано на схема 4. При това обръщане се налага всяка двойка да направи малка промяна в положението си, за да се образува правилна пентаграма. Дотук музиката е изпълнила шестнадесет такта. След това започва разместването на двойките по следния начин: (схема 5). Главата става Десен Крак, Десният Крак става Лява Ръка, Лявата Ръка става Дясна Ръка, Дясната Ръка става Ляв Крак, а Левият Крак става Глава. Придвижването се извършва на два етапа. Най-напред се придвижват челните играчи на двойките (схема 5. А. В.). Когато те наближат определеното им място, вторият играч от всяка двойка прави крачка напред (движението трябва да се изпълни едновременно и при петте двойки), за да стори място на идващия играч.

Фиг 2

Това движение се повтаря, като вторите членове от всяка двойка отиват при партньорите си, като застават зад тях (схема 5. С. Д.). Когато всичко това е извършено, започва събирането на пентаграма (схема 6). Лявата Ръка и Главата остават на място. Започват да се придвижват Левият и Десният Крак. Когато Десният Крак се изравни с Дясната Ръка, последната също тръгва напред, докато двойките достигнат определените им места, показани на схема 7. Десният Крак застава между Главата и Дясната Ръка, а Левият Крак между Лявата Ръка и Главата. Така цялата редица се изравнява радиално (схема 8). След това всички редици тръгват ветрилообразно напред (схема 9), като всяка редица спазва радиално положение по отношение на центъра. Това налага левият фланг на всяка редица да върви с по-малка крачка, за да не става нужда десният фланг да тича. При това движение всяка редица прави 32 крачки (за 16 такта). От схема 1 до схема 8 ръцете се движат непрекъснато по описания по-горе начин (вж. фиг. 1 и фиг. 2). При схема 9 се правят кръгообразни движения с ръцете нагоре, които са показани на фиг. 3. Този цикъл (от схема 1 до схема 9) се повтаря отново по същия начин пет пъти, при което всяка двойка е станала Глава, Ляв и Десен Крак и Лява и Дясна Ръка. Това означава, че всяка човешка душа преминава през опитността на петте основни принципа, с които е свързан Космичният Човек: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. По този начин човешката душа получава съответните опитности, които са необходими за пълното й развитие. Когато всички редици изпълнят петте кръга, за които говорихме, партньорите от всяка двойка се ръкуват сърдечно, защото чрез Пентаграмът те са вече свързани в една свещена връзка в сърцето на Великия Космичен Човек
(* Добавките в скоби са направени след съгласуване с Мария Митовска (бел. състав.) 

 

Общ план на изходното положение

Схема1

 

Играчите са подредени в радиални редици в кръг с център . Пълният брой на редиците е 12, но може да се играе и с по-малко на брой редици. Всяка редица е съставена от пет двойки. Играчите са означени с , като е лицевата, а е задната част на играча. Играчите са подредени един зад друг с лице по посока на движението. Стрелките означават посоката на движението на редиците.

 

Съставни елементи и начален ход на движение на всяка редица

Схема 2

  Изходното положение I на редицата е идентично с това на фиг. 1. Средната двойка ЗАЗВ представлява Глава, двойките 2А2В и 4А4В — Десен и Ляв крак и двойките 1А1В и 5А5В — Дясна и Лява ръка. При първия такт на музиката цялата редица се придвижва напред в посока перпендикулярна на радиуса на кръга с център . Започва се с крачка напред с десния крак, като едновременно с това ръцете се разтварят хоризонтално встрани докато образуват права линия (Фиг. 1). При втората крачка, с левия крак, ръцете се прегъват в лактите хоризонтално и се поставят пред гърдите с длани надолу. След като цялата редица направи 8 крачки напред (за 4 такта) Краката 2А2В и 4А4В остават на място (положение І а). Останалите двойки продължават още 8 крачки, след което Ръцете 1А1В и 5А5В остават на място (Положение I в). Главата ЗАЗВ прави още 8 крачки напред до положение I с.
   Незапълнените кръгчета означават междинните положения на играча, означен с . Незапълнените кръгчета между 1В и 2В означават реално разстояние между две двойки в редицата. Кръгчетата с пунктир означават мястото на играча в предишните положения. Стрелките означават посоката на движението на редицата.

 

Крайно положение на играчите след праволинейното движение на редицата, описано във фиг. 2

Схема 3

 

Изходно положение за образуване на Пентаграма

Схема 4

От изходното положение (еднакво с това на схема 3), означено с пунктирано кръгче , играчите се придвижват за 4 такта както е показано със стрелките на фигурата до новото положение, при което всяка двойка е разположена на върха на всеки лъч на Пентаграма с лице към центъра на Пентаграма. Ръцете продължават да извършват същите движения встрани и пред гърдите, както е описано във фиг. 1 и фиг. 2.

 

Разгъване на пентаграма

Схема 5

А. От изходното положение, показано на схема 4, играчите 1А, 2А, ЗА, 4А и 5А, разположени във вътрешния кръг, тръгват едновременно напред в по соката, означена за всеки от тях със съответна голяма стрелка. 1А с е движи към 4В, 2А към 5В, 4А към ЗВ, 5А към 1В и ЗА към 2В. Когато 1А, 2А, ЗА, 4А и 5А наближат съответните си партньори, 4В, 5В, 2В, ЗВ и 1В правят едновременно крачка напред, означена с малка стрелка и тогава 1А, 2А, ЗА, 4А и 5А застават зад съответните си партньори. Движенията на ръцете са същите, както в схема 2. В. Крайно положение на играчите след движенията, описани в А.

 

Разгъване на пентаграма

Схема 5

С. Повтарят се по същия начин движенията на играчите, описани в А. Играчите от вътрешния кръг 1В, 2В, ЗВ, 4В и 5В се придвижват и застават съответно зад 1А, 2А, ЗА, 4А и 5А. D. Крайно положение на играчите след движенията, описани в С, при което първоначалните двойки отново заст ават заедно.

 

 

Събиране на пентаграма

Схема 6

Играчите 1В, 2В, ЗВ, 4В и 5В се придвижват както е показано със стрелки на фигурата и застават зад съответните си партньори. Двойките 4А, 4В, 5А, 5В и 2А, 2В се обръщат с лице напред. Двойките ЗА, ЗВ и 1А, 1В тръгват напред както е показано със стрелката. Ръцете се движат както е описано във фиг. 1 и фиг. 2

 

Образуване на радиална редица

Схема 7

Двойките 4А, 4В и 2А, 2В са разположени на радиуса на кръга с център и те о стават на мястото си. Когато двойката ЗА, ЗВ се изравни с двойката 5А, 5В, тя тръгва напред и всички двойки продължават да вървят напред, докато достигнат местата, показани със стрелки върху радиуса на кръга с център . Ръцете се движат както е опис ано във фиг. 1 и фиг. 2.

 

Крайно положение на новоформираната радиална редица

Схема 8

За формирането на новата редица е необходимо играчите 1А, 2А, 1В, 2В, ЗВ, 4В и 5В да направят по една допълнителна ма лка крачка от положенията означени с пунктирани кръгчета до положенията означени с полузапълнени кръгчета по посока означена със съответна стрелка. Редицата от положение I (Схема 2) е заела положение II, като в новоформираната редица са разменени местата на двойките както следва: Главата ЗА ЗВ е станала Десен Крак, Десният Крак 2А 2В е станал Лява Ръка, Лявата Ръка 5А 5В е станала Дясна Ръка, Дясната Ръка 1А 1В е станала Ляв Крак и Левият Крак 4А 4В е станал Глава.

 

Радиално движение на редицата

Схема 9

Цялата редица тръгва напред с десния крак. Ръцете устремно се вдигат право нагоре с длани напред. При крачката с левия крак ръцете със странично дъгообразно движение се свалят надолу (виж фиг.3). Правят се 32 крачки и с това завършва първият цикъл. Новото положение ІІІ на редицата е изходно за следващия цикъл.

 

Движение на ръцете от схема 1 до схeма 8

  1-ви такт, 1-во време: при крачка напред с десния крак ръцете се разтварят хоризонтално встрани, докато образуват права линия (фиг. 1). 2-рi време: при следваща крачка с левия крак ръцете се прегъват в лактите хоризонтално и се поставят пред гърдите с длани надолу (фиг. 2).

 

 

Движение на ръцете при схема 9

  1-ви такт, 1-во време: при крачка напред с десния крак ръцете с устрем се вдигат право нагоре. 2-ро време: При следваща крачка напред с левия крак ръцете се връщат надолу като правят дъгообразно странично движение (фиг. 3).

Пентаграм” над “Езерото на Чистотата