УВОДНИ ДУМИ

Паневритмия на Изгрева

  Същинския смисъл на думата “Паневритмия” Учителя е изяснил от духовно-окултно гледище със следното изчерпателно  и пълно с богат смисъл изречение: Паневритмията е разумна обмяна със силите на живата Природа.
  Ако се взрем по-настойчиво в дълбокия смисъл на човешкия и космичния живот, ще открием, че всяка промяна в  микроскопичното битие е отражение или резонанс на един обилен живот, който блика в макрокосмоса. Пробуденият от  съня на своето биологично битие човек винаги се стреми да даде израз на тоя висш живот на Духа, както чрез изразните  средства на музиката, живописта, архитектурата и пр., тъй и с хореографското изкуство. Движенията, които правим във  всекидневния си живот, са израз на една или друга идея. И ако бихме имали търпението и наблюдателността на един  изследвач, бихме могли да ги класифицираме в дялове, съобразно с идеите и настроенията, които те изразяват.
   Ако човек си постави задачата да отгледа и отхрани в себе си възвишени мисли и чувства, ако в желанието си да върви  по извитъците на своя духовен възход той се стреми да направи живота си по-пълносъзнателен, тогава би трябвало и  движенията, които върши, да бъдат съзнателен израз на известни идеи.

Паневритмия на 5-то езеро - Рила

Всяко упражнение в голямото хореографско изкуство е израз на някаква мисъл. Би трябвало това изкуство да е така  съвършено, че наблюдателят да долавя в движенията тази мисъл или идея, които те изразяват. Преповторението на  дадена пластична фигура трябва по този път да ни доведе до идеята, до мисълта, до вътрешното изживяване.  Следователно играта е средство за израз на духовното; ритмиката на телесната игра ни води до ритмиката на нашия  духовен живот.

Всичките 28 упражнения на Паневритмията – извлечени из живата Природа – са израз на съответни възходящи  състояния на човека. Те са спокойни, лишени от стихийността на опиянението, прости, с великата простота на мировите  закони и чисти от външните ефекти, които убиват волята за съсредоточаване. Играят се на ранина, в часовете на  събуждащия се живот, когато и световното сърце с пълни шепи дарява великия дар на една обич.

Паневритмия на езерото на чистотата- Рила


  
Колелото на Паневритмията е едно малко преповтаряне на огромното световно колело, по което протичат силите на  макрокосмичния живот. То крие в своята идея идеята за Божественото пробуждане на Живота, крие четирите годишни  времена, радостта на даването и всички ония състояния, през които минава човек в своя живот.
  

   Чрез играта в тия ранни часове всеки може да дойде в резонанс с протичащите благодатни сили на живата Природа. Чрез  тия игри, които упражняват толкова повече своето въздействие, колкото по-съсредоточено и съзнателно се изпълняват,  се съ
действа за покълването и израстването на вложените скъпи дарове на всеки човек.