11. ЕВЕРА

 

Фиг 11.1

  

   Изходно положение:
Всички изпълнители са обърнати с лице към центъра на кръга. Тежестта на тялото е върху левия
крак, десният е опънат надясно на пръсти. Ръцете са вдигнати наляво, като лявата е опъната, а дясната леко свита пред гърдите, дланите обърнати надолу. През време на цялото упражнение лактите и китките трябва да се свиват пластично. (фиг. 11.1)
  Ход на движенията:
  1-ви такт – при 1-во време с леко залюляване тежестта на тялото се премества на десния крак, левият се опира на пръсти.
При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете описват дъга надолу, после преминават надясно, като дясната е опъната, а лявата е леко свита пред гърдите. (фиг. 11.2) 

Фиг 11.2
Фиг 11.3

  2-ри такт – четвърт обръщане на тялото надясно, стъпка напред с левия крак, а десният крак е опрян на пръсти. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете с лек замах се издигат на височина 45°, лявата опъната, а дясната леко свита в лакета, длани напред. Цялото тяло изразява устрем нагоре. (фиг. 11.3)
  3-ти такт – четвърт обръщане надясно, тежестта на тялото преминава върху десния крак, левият крак е опънат на пръсти. Всички са обърнати с гръб към центъра на кръга. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете правят дъга надолу и надясно, като дясната е опъната, а лявата леко
свита в лакета. (фиг. 11.4)

Фиг 11.4

 

 4-ти такт – подобен на първия, само че всички движения са в обратна посока.
  5-ти такт – подобен на втория, но движенията са в обратна посока.
  6-ти такт – подобен на третия, но движенията са в обратна посока.
  Движенията на тези шест такта се повтарят до края на музиката “Евера”, т.е. всичко 68 такта. Упражнението може да се повтори два пъти.“
   Обяснение:
Тялото се обръща наляво и надясно и всяко обръщане се последва с движение напред. Тук имаме действието на два принципа: на Любовта и на Мъдростта, на женския и мъжкия принцип, които работят за повдигането на света. Обръщането наляво – това е женският принцип, възприемане на Любовта. Обръщане към дясно – това е мъжкият принцип, възприемане на Мъдростта. А движението напред, което последва всяко обръщане вляво и вдясно – това е движение към Истината. Значи приложението на фиг. 11.2 фиг. 11.3 фиг. 11.4
   Любовта и Мъдростта в живота ни води към Истината, т.е. към Великата Реалност, която лежи в основата на цялото Битие. Движението напред – то е подтикване на нашия растеж, на умствения и целия прогрес изобщо.